Нови данни

Структура на избирателите

Идейно-ценностна ориентация на избирателите в България

Изследователската концепция на модела за идейно-ценностната структура на гражданите се основава на разбирането на техните нагласи, възприятия, ценности и убеждения, свързани с ролята им на избиратели, като анализът се базира на информацията, която предоставят за себе си, но – без те самите да се дефинират като „леви“ или „десни“. Тази структура се основава на очертаването на няколко групи от избиратели, като във времето се регистрира процес на „пулсиране“ на групите: тяхното уголемяване или смаляване, и дори – появата и изчезването на отделни групи. Познаването на актуалното състояние на структурата на избирателите позволява много по-лесно да се прогнозира тяхното поведение като избиратели и ключовите понятия, чрез които те могат да бъдат привличани.