Нови методи

Приложения на системата

Методология за дефиниране на психографските профили на потребителите

Коефициент на маркетинговата сила на марката

Interactive Measurement System

CAPIspace – уеб-базирана платформа за проучвания

Какво е BMPC?

Новият инструмент, разработен от Прогрес консулт, не е вид маркетингово проучване, а е методология за анализ, основана на резултатите от специално изграден блок индикатори. Тези индикатори могат да бъдат включвани в количествени проучвания от различни типове: както представителни за целия потенциален таргет от клиенти, така и за специфични таргет-групи. Методологията дефинира Коефициента на Маркетинговата Сила на Марката (Brand Marketing Power Coefficient – BMPC).

Какво допринася методологията?

Идеята за дефинирането на този Коефициент тръгва от предположението, че след като има изражение на финансовата сила на една марка/компания в съпоставка с нейните основни конкуренти чрез едно число (било то размер на активите, печалба, коефициент на възвращаемост на активите (ROA) или друго избрано), би следвало да има подобно число и по отношение на маркетинговата сила – доколкото в крайна сметка финансовият резултат се предопределя и от перцепцията на потребителите за дадената марка/компания. Намирането на това число допълва числото на финансовия измерител и практически чрез тези две числа може да бъде позиционирана съответната марка/компания на пазара по същия начин, по който един обект може да бъде локализиран като географска позиция чрез ширината и дължината.

Каква е целта на методологията?

Крайната цел на методологията за дефиниране на Коефициент на маркетинговата сила на марката е да се достигне до резултат, позволяващ с едно-единствено число да се представи маркетинговата стойност на дадената марка или компания. Съпоставката с числата (коефициентите) на останалите основни конкуренти чрез разполагането на тези коефициенти в една координатна система позволява да се разкрие маркетинговата сила на собствената марка спрямо силата на конкурентите.

Какви трудности преодолява методологията?

Широко прилаганите маркетингови проучвания позволяват да се определи точно позиционирането на дадена марка/компания по отделни маркетингови елементи – степен на познатост, равнище на клиентската удовлетвореност, пазарен дял по брой клиенти и т.н. Очевидна е обаче необходимостта от методология, която – първо, да определи всъщност кои от обичайно тестваните области са наистина определящи за маркетинговата сила на дадена марка, второ – кои са конкретните индикатори, които най-точно измерват резултатите във всяка от тези определящи области, и – трето, как се структурират принципите на съотношенията между тези области, за да се изгради формулата за изчисляване на Коефициента на маркетинговата сила на марката.

Каква е ползата за компанията?

Ползата от създаването на тази методология е особено висока за компаниите с широко разгърната структура, защото определяне на Коефициента на маркетинговата сила дава възможност:

  • Да се определи каква е общата маркетингова сила на компанията в цялата територия, на която оперира, в съпоставка с основните й конкуренти;
  • Да се определи каква е маркетинговата сила на всяка от единиците на компанията във всяка отделна територия, на която те оперират, така че централата да може да прави адекватни сравнения между отделните си единици: доколко успешно всяка от тях се позиционира на съответния пазар в съпоставка с основните конкуренти там, доколкото разполага с единен инструмент за измерване на позиционирането им.

Доколкото дефинирането на Коефициента на маркетинговата сила се основава на идентични маркетингови проучвания и еднаква методология за анализ на всички пазари, инструментът е еднакво полезен както за централата на компанията – която разполага с адекватно средство за измерване на общото си позициониране спрямо основните конкуренти, така и за нейните единици на всеки отделен пазар – доколкото те разполагат с пълната информация по всички включени в методологията параметри за собственото си позициониране на своя пазар.

Как се достигна до създаването на методологията?

Между Януари 1997 и Декември 2007 г. бяха проведени 40 последователни национално представителни за населението и за фирмите в България маркетингови проучвания за позиционирането на финансовите компании (банки и застрахователни дружества), в които бяха тествани и коригирани принципите на методологията, значението на основните области и отделните изграждащи ги индикатори. След 2007 г. бяха проведени още 16 такива проучвания – вече с непроменяема структура и конкретни индикатори, които в тенденция потвърдиха адекватността на прилагането на методологията.

През целия този период бяха проведени още няколко десетки подобни проучвания в други сектори – като например по отношение на веригите бензиностанции, веригите хипермаркети и конкретни видове продукти, които потвърдиха, че методологията може да бъде прилагана с еднакъв успех в различни сектори.

Как оперативно може да се използва методологията?

Освен дефинирането на Коефициента на маркетинговата сила, методологията позволява в оперативен порядък да бъдат анализирани силните и слабите страни на компанията във всяка от главните области, изграждащи структурата на коефициента, в съпоставка със силните и слабите страни на конкурентите. Това дава възможност компанията много бързо да се ориентира кои са най-силните й страни, които й дават най-добри позиции в перцепциите на потребителите, или обратното: в кое изостава, кое е проблем за нея. Получавайки видима картина във всяка една от структуроопределящите Коефициента области, компанията следователно може незабавно да се насочи към коригиране на своите слабости и вследствие на това – да промени в позитивна посока стойността на своя общ Коефициент.

Ритмичното повтаряне на равни интервали на тези анализи дава възможност да се проследява линейната динамика както на общия Коефициент, така и – на всяка от структуроопределящите го области. По такъв начин компанията може да добива адекватна представа кои нейни действия във времето са били най-успешни или не дотам успешни, и кои действия на основните й конкуренти са водели до пикове или падове при тях. Практическите наблюдения на българския пазар показват, че е абсолютно възможно ако дадена компания е допуснала сериозни слабости в някоя от структуроопределящите Коефициента области, чрез отчитане благодарение на методологията на тези слабости и активните действия за коригирането им само в период от 6 месеца чувствително да подобри позиционирането си и да увеличи стойността на Коефициента си.

Забележка: Данните в примерите са реални, произтичат от действителни анализи за позиционирането на основните компании, като методологията е приложена към ритейл-сегмента на застрахователния пазар в България към посочения момент.