Нови методи

Приложения на системата

Методология за дефиниране на психографските профили на потребителите

Коефициент на маркетинговата сила на марката

Interactive Measurement System

CAPIspace – уеб-базирана платформа за проучвания

IMS (Interactive Measurement System)

Има случаи, в които е необходима изключителна бързина на проучването и гарантирана анонимност на хората, на които бихте искали да зададете въпроси. Когато възникне потребност от бърза ориентация, за да вземете в кратки срокове правилното решение, може да ви помогне предлаганото от нас използване на системата IMS и нейният специализиран софтуер.

IMS (Interactive Measurement System) е предназначена за проучвания от типа на груповите дискусии. Тя позволява обаче осъществяването на дискусии в по-големи групи от респонденти, като всяка сесия е с до 30 респонденти. Бързината и анонимността са гарантирани от факта, че всеки от респондентите разполага със самостоятелно устройство за отговор, свързано по безжичен начин с централния блок на системата. Доколкото никой респондент не се влияе от отговорите на останалите, се избягват някои от недостатъците на традиционните групови дискусии. Обработката на отговорите се извършва от системата незабавно, така че при завършването на целия кръг от въпроси вече са готови за представяне резултатите по отделните индикатори и дори – разпределенията по подгрупи (например по възраст, пол и др.).

ПРИЛОЖЕНИЯ НА СИСТЕМАТА

Проучвания сред потребители

Особено ефективно е използването на тази система при:

  • Тестване на даден продукт
  • Тестване на имидж на компания или марка
  • Тестване на мотиви и фактори за потребителското поведение
  • Тестване на варианти на телевизионен клип
  • Тестване на стори-борд на клип
  • Тестване на слогани за рекламна кампания
  • Тестване на варианти за печатни рекламни материали, опаковки и др.

Освен проучванията от обичайния тип, огромното преимущество на системата е уникалната възможност да се тестват в континюитет рекламни клипове или други визуално наблюдавани събития, като по време на представянето им респондентите реагират със съответно позитивна или негативна оценка на всичко, което виждат. Системата позволява да се измерва отношението на зрителите на всяка секунда. Резултатите са готови в момента на приключване на излъчването на клипа, като се предоставят във вид на запис на DVD диск, на който върху тествания клип е насложена графиката на отношението на зрителите към всяка секунда от него.

Проучвания сред служители на фирмите

Много компании биха искали да проучват мнението на своите служители, за да се ориентират в стабилността на своята структура. Затруднението при стандартните проучвания се състои в това, че често пъти служителите прикриват истинското си мнение, тъй като се опасяват, че могат да бъдат разпознати – независимо от декларирания от изследователя ангажимент да пази анонимността им. IMS елеминира този много съществен недостатък, тъй като всеки служител може да се убеди, че няма как да бъде разпознат в отговорите си, доколкото е “скрит” зад устройството, с което отговаря и на най-интимните за компанията въпроси. Поради изключителната бързина на работа на системата е напълно възможно само в рамките на 1 ден да се проведе проучване на компания с 200 служители.

Проучвания за подбор на персонала

Значителна ефективност може да бъде постигнато чрез системата IMS и в определени елементи от дейността на компаниите за подбор на персонала. В случаите, в които подобна компания трябва да направи първоначални тестове с кандидатите за дадени позиции, вместо да се прилага продължително тестване с всеки кандидат поотделно, биха могли да бъдат формирани групи, които едновременно да попълват първоначалните тестове, което очевидно многократно скъсява процудерата по провеждането на подобни тестове.

Проучвания за оценка на телевизионни предавания

За нуждите на ТВ-каналите и отделните програми по начин, аналогичен на тестването на вариант на клип, може да бъде проучвано и отношението на зрителите към отделно телевизионно предаване, което респондентите могат да оценяват он-лайн или на запис. Възможността за това се създава от огромния капацитет на системата, която позволява да се извършват проучвания на събития с продължителност до 3 часа.