Нови методи

Приложения на системата

Методология за дефиниране на психографските профили на потребителите

Коефициент на маркетинговата сила на марката

Interactive Measurement System

CAPIspace – уеб-базирана платформа за проучвания

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЕФИЦИЕНТ НА МАРКЕТИНГОВАТА СИЛА НА МАРКАТА

Допълнителна възможност към маркетинговите проучвания представлява и новата методология за определяне на единен Коефициент на маркетинговата сила на марката, разработвана от ПРОГРЕС консулт в последните 15 години, която вече е на разположение.

Тази методология позволява да се измерва маркетинговата сила на съответната компания/марка в съпоставка с маркетинговата сила на нейните конкуренти. Стойността на този Коефициент показва пряка и еднозначна корелация с действителния пазарен дял на съответната компания/марка. Композитният Коефициент се състои от отделни съставляващи го модули, анализът на които позволява още по-детайлно да се установяват силните и слабите страни на собствената компания и на конкурентите.

Отделните модули представляват онези конкретни черти на позиционирането на компанията/марката в съзнанието и в поведението на потребителите, които – измежду многобройните маркетингови индикатори, действително определят маркетинговата сила на компанията/марката. Точно тяхната структура изгражда конструкцията, чрез която една компания/марка ефективно успява да се наложи на пазара в своя сектор. Дългогодишната работа върху методологията позволи да се откроят именно онези най-съществени елементи, които имат ултимативно значение за позиционирането на съответната компания/марка. Освен композитният Коефициент на маркетинговата сила на марката, при анализите по тази методолотия се представят и релациите на отделните съставляващи елементи – ефективност на комуникацията, лоялност на клиентите, способност на компанията/марката да отговори адекватно на техните търсения и потребности и т.н., което дава възможност много прецизно да се осветлят силните и слабите страни на съответната компания/марка в съпоставка с нейните конкуренти.

Основният резултат от прилагането на методологията се състои в това, че всички значими компании/марки в даден пазарен сектор се разполагат в координатната система на сектора според достигнатия от тях Коефициент на маркетинговата сила на марката, към конкретния момент и според постигнатия от тях към същия момент дял от пазара. По този начин всяка компания/марка може да се съизмери с лидера и с останалите си основни конкуренти.

Надеждността на създадената методология позволява в дългосрочен план – при повтаряемост на анализите в рамките на последващи проучвания, прецизно да се проследява динамиката в развитието на Коефициента на маркетинговата сила на марката на съответната компания/марка, както и постиженията и недостатъците – нейни и на конкурентите й, във всеки от модулите, съставляващи композитния Коефициент.

Повече за BMPC