За нас

Проучваме, анализираме, консултираме

Консултантската къща ПРОГРЕС консулт е основана през 1996 г. Дейността й е в областта на информационните и икономически анализи, маркетингови и социални проучвания, пазарни прогнози, бизнес и мениджмънт консултинг, медиа планиране и комуникационни стратегии.

В маркетинговите проучвания прилагаме както количествени, така и качествени методи. В количествените проучвания се изследват както поведението и нагласите на потребителите от ритейл-сегмента, така и на фирмите в страната, като обичайно за основните партньори на компанията се изготвят проучвания с комбинирани методики.

Стабилната методика, прилагана от години, дава възможност на Консултантската къща не само да регистрира актуалното състояние на пазарите, но и да улавя и най-фините движения и процеси в поведението и нагласите на клиентите на съответните компании в дадения бранш. Това се дължи на традиционните блокове, които се следят от години, и дават възможност за адекватни съпоставки. Този набран опит позволява да се правят ранни прогнози, основани в някои случаи на още минимални движения.

Освен регулярно изготвяните продукти, Консултантската къща ПРОГРЕС консулт извършва проучвания и подготвя за своите клиенти анализи по специална поръчка. Този тип продукти могат да се отнасят до всички аспекти от дейността на възложителя: отношението и удовлетвореността на клиентите на съответната институция; тестването на нови продукти и определянето на ценови ниши за тях; перспективата на новооткриващи се в даден регион нови представителства; измерване на ефективността на рекламни кампании и т.н.

Подобни проучвания и анализи се изготвят за нуждите на банки, застрахователни и лизингови компании, пенсионни и инвестиционни фондове, търговски представителства, магазинни мрежи, новосъздаващи се предприятия, рекламни агенции.

Нашите цели

По-добри продукти, повече клиенти и по-големи печалби за нашите партньори

Това, към което се стремим, е:

 • да проучваме потенциалните потребители на определени продукти и услуги;
 • да установяваме техните базови нагласи за избор на марка и характеристиките на клиентското им поведение;
 • да откриваме най-съществените характеристики на търсения от тях продукт или услуга;
 • да дефинираме най-перспективния таргет на нашите партньори;
 • да анализираме начините, по които най-ефективно да се стигне до потребителите: от изграждането на правилна маркетингова политика, до създаването на икономична, но максимално въздействаща комуникационна стратегия.

Интегрирайки маркетинга и комуникациите, ние сме в състояние както да спомагаме удържането в челни позиции на нашите партньори, които са сред водещите компании, така и да даваме принос към стабилизиране на състоянието на онези, които са във временни затруднения.

Нашите инструменти

Не спестяваме нито истината, нито усилията си

Когато изграждаме пълния комплекс от действия, построяваме следната конструкция:

 • Измерваме пазара
 • Установяваме характеристиките на потребителското поведение и нагласи
 • Посочваме ключовите елементи на продукта, които биха приковали вниманието на потребителите
 • Определяме ценовите граници, в които най-успешно може да бъде продаван продуктът
 • Очертаваме групите от потребители, ръководещи се от сходни фактори за избор
 • Откриваме специфичните индивидуални характеристики на тези потребителски групи
 • Намираме сечението между най-перспективните групи от потенциални клиенти
 • Регистрираме тяхното медийно поведение
 • Създаваме икономична, но по-ефективна комуникация, основана на прекия таргет

Количествени проучвания

Проучванията от този вид се провеждат като представителни за цялото население, за населението на определени региони, за дефинирани специфични таргет-групи и общности, основно по метода на преките лични интервюта.

Аналогично провеждаме количествени проучвания, представителни както за фирмите в страната, така и за фирмите в определени региони или за фирмите от отделни отрасли.

При необходимост от експресна информация или най-обща ориентация по определени проблеми, провеждаме и телефонни проучвания.

Качествени проучвания

За по-дълбокото изследване на нагласите и мотивацията на потребителите от определен таргет, за тестването на продукти, опаковки, рекламни визии, стори-бордове или завършени клипове, провеждаме групови дискусии с представители на определения таргет.

Друг метод, който прилагаме при подобни задания, е чрез дълбочинни интервюта с представители на определения таргет.

Мистери шопинг

В случаите на необходимост от оценка на работата на дадена мрежа от обекти, на пазарното поведение и прилагането на корпоративните норми от страна на служителите на дадена компания, се извършват проучвания по метода на фиктивните покупки, които – особено прилагани систематично, през равни интервали, дават възможност по-добре да се оцени работата на структурата и служителите на дадена компания.

ПРОГРЕС консулт е член на BMSA (Българска асоциация по привидно пазаруване).

Маркетингови и комуникационни стратегии

В завършващата фаза на работа с нашите партньори сме в състояние да изготвяме отделни модули за техните маркетингови и/или комуникационни стратегии. Тези анализи и предложения се основават на специализираните ни проучвания за пазарите на съответните компании, поведението и нагласите на техните потребители, факторите и мотивите им за избор на даден продукт или компания, чрез групирането им в специфични, строго обособени според поведението или нагласите на потребителите групи.

Чрез тестването на медийната консумация на прекия потенциално най-благоприятен таргет се изграждат предложения за комуникация (включително – до препоръки кои конкретно медии по вид и наименование могат да бъдат ползвани с най-голяма възвращаемост на рекламните разходи), които се основават на действителните особености на неговата медийна онсумация, а не – на формално дефинирани по общодемографски признаци групи.

Основни области

Казваме това, което виждаме

Финансови институции

 • Регулярно се провеждат проучвания и се изготвят анализи за пазарите на банките, застрахователните компании и пенсионните фондове;
 • Кои са основните отличителни черти на нашите продукти за пазарите на банките и застрахователните компании;
 • Строго се извършва разграничение между сегмента на дребните и сегмента на корпоративните клиенти, които се проучват отделно;
 • Задължително се включват анализи на общата икономическа ситуация по обективни икономически и статистически данни;
 • Маркетинговите проучвания са самостоятелни проучвания на пазарите на финансовите институции, а не са част от омнибуси;
 • Докладите не съдържат само данни в графичен и табличен вид, а подробно се анализира всеки пункт от проучването;
 • Абсолютно задължително всеки пункт се дава в съпоставка с изминалите два четиримесечни предходни периода;
 • Подбран е най-подходящ период на проучванията - три пъти годишно за гражданския и три пъти годишно за фирмения сегмент съответно за банките и за застрахователните компании, тъй като по наши наблюдения реални изменения на пазара рядко настъпват на по-къси периоди;
 • Регулярните проучвания са добра база, която дава възможност на нашите клиенти да планират частни проучвания по проблеми, представляващи индивидуален интерес за тях.

Нови методи

Приложения на системата

Методология за дефиниране на психографските профили на потребителите

Коефициент на маркетинговата сила на марката

Interactive Measurement System

CAPIspace – уеб-базирана платформа за проучвания

Методология за дефиниране на психографските профили на потребителите

ПРОГРЕС консулт изготвя и вече се ползва от редица наши партньори специален аналитичен продукт, разработван по оригинални методология на компанията, целящ да даде много по-прецизно струкутриране на потребителите и извеждането на приоритетни таргети за осъществяване на по-ефективна маркетинговата и комуникационна програма. Този продукт има за цел да дефинира психографските профили на потребителите в дадения сектор и да ги обвърже с реалната "пропускливост" на потребителите на рекламите, излъчвани по различните комуникационни канали. Заедно с това – включително да изведе конкретните медии във всеки отделен медиен канал, които реално се следят в по-висока степен от различните групи от потребители, структурирани според специфичните им психографски профили.

Продуктът представлява допълнителен аналитичен модул към регулярно провежданите от Маркетинговата агенция национално представителни за цялото население маркетингови проучвания, провеждани по метода на преките лични интервюта, и към ад-хок проучвания сред потребителите в определени сектори.

След 12-годишна разработка и тестване на методологията за дефиниране на психографските профили, беше установено, че сред българските потребители има 4 значително различаващи се една от друга групи: Търсачи и Единаци, Членове и Лагери. Като обем най-малката от групите се състои приблизително от 1 млн. потребители, а най-голямата – от 1.8 млн. потребители.

Аналитичният модул за дефиниране на психографските профили на потребителите и медийната им консумация дава следните възможности:

 • Да се определи базовата психографска структура на населението (или на определена потребителска група при ад хок проучвания) и разпределението на потребителите в няколко основни групи;
 • Да се направи съпоставка между психографските характеристики на ползващите и на неползващите даден сектор, което би позволило по-лесно да се открият различните акценти, които трябва да бъдат използвани по отношение на едната или на другата група;
 • Да се прави разрез на психографските характеристики на ползващите и неползващите конкретен продукт (вътре в групата на ползващите по принцип даден сектор);
 • Да се очертае профилът по психографски характеристики на собствените клиенти на дадена институция, както и аналогичният профил на клиентите на нейните конкуренти, което би било съществено допълнение към разреза по демографски характеристики;
 • Да се създаде предпоставка за разкриване на медийното поведение чрез разпределението по психографски профили.

С цел улесняване и оптимизиране на планирането на комуникациите, чрез този модул има възможност да се проследи медийното поведение на различните групи потребители спрямо основните медии:

 • Най-често следени национални телевизии;
 • Дялове на следящите основните типове предавания по телевизиите;
 • Дялове на гледащите телевизии в определени часови пояси;
 • Предпочитания към конкретни печатни издания (всекидневни вестници, седмични вестници, списания);
 • Честота на контакта с конкретните издания;
 • Най-често слушани вериги радиостанции;
 • Съпоставка в медийното поведение на групите на ползващите и неползващите сектора;
 • Анализ на медийното поведение на групите според настоящото ползване или потенциала за ползване на най-разпространените продукти или услуги.

На базата на получените от конкретното проучване данни е възможно да бъде селектиран специално дефиниран таргет, когато това е необходимо за целите на комуникацията сред точно определена група. В този случай има варианти или директно да бъде зададен таргет, към който да бъдат приложени психографските профили и да се изведе медийната му консумация, или – да се определят някои основни черти на таргета – като подбор по мотивационни характеристики, фактори за предпочитание на компания от сектора, тип комуникиран продукт и т.н. В този случай маркетинговата агенция извършва селектирането чрез стесняване на таргета до приоритетната и най-благоприятна за комуникиране част от него – до равнище на определяне на конкретните медии, чрез които той може да бъде облъчен най-ефективно.

За контакт

Прогрес Консулт ЕООД

София 1618
ул. Красна Китка 15
тел./факс: 02 856 49 41, 02 855 24 00

e-mail: progress@progressconsult.com

   logo_eu                                                               logo_opik

Проект по ОПИК

 

Проект № BG16RFOP002-2.073-0120 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19„

Бенефициент: ПРОГРЕС-КОНСУЛТ ЕООД

Обща стойност на проекта: 10 000 лв., от които 8 500 лв.
от Европейски фонд за регионално развитие и 1 500 лв. национално съфинансиране.

Начало: 23.06.2020 г.
Край: 23.09.2020 г.

Прогрес-консулт ЕООД е бенефициент по проект BG16RFOP002-2.073-0120 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19". Проектът е финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Основната цел на процедурата е осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Основната цел на проекта е осигуряване на оперативен капитал на бенефициента Прогрес-консулт ЕООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Постигането на тази цел ще даде положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, както и стабилност на съществуващите работни места.

www.eufunds.bg

Проект  BG16RFOP002-2.073-0120, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Прогрес-консулт ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”